จองตอนนี้
17
กรกฎาคม, 2564
เสาร์
18
กรกฎาคม, 2564
อาทิตย์

โอกาสทองของท่านมาถึงแล้ว โรงแรมนารายณ์เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจมากว่า 50 ปี มีความมั่นคงและมีความเป็นมืออาชีพ ทีมงานของเราล้วนเป็นบุคลากรที่ได้รับการคัดสรรและคัดเลือกมาอย่างดี เรามีคอร์สอบรบพัฒนาบุคลากรและมีสวัสดิการพร้อมกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรของเราให้มีศักยภาพและทักษะที่เพิ่มพูนขึ้นในทุกๆวัน เรามีตำแหน่งต่างๆมากมายพร้อมรอให้คุณมาเป็นส่วนหนึ่งและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรของเรา

ตำแหน่งที่เรามองหา

Responsibilities

 • Assist in the formulation of strategies to build an integrated marketing and communication B2C, maintain consistency both online and offline
 • Plan and monitor the ongoing company presence, and campaigns on social media (Facebook, [email protected], Instagram, YouTube)
 • Provide creative ideas for content marketing and update website
 • Recheck and follow up all tasks of marketing materials
 • Create and manage online communications and promotional content (Brand, interesting related topics, promotions) for Facebooks, IGs, Line, YouTube etc.
 • Post, monitor and answer all contents in online channels
 • Measure performance of digital marketing efforts using a variety of analytics tools (Google Analytics, Facebook business manager, Power editor etc.)
 • Acquire insight in online marketing trends and keep strategies up-to-date
 • Coordinate with suppliers and other companies for other external online channels ig. Food bloggers
 • Performing ROI analysis to evaluate efficiency and effectiveness of different marketing campaigns (report of online evaluation, database, WIP etc.

Candidate profile

 • Male or female age between 25-38 years’ old
 • Bachelor Degree or higher in Business Administration or related filed
 • At least 3 years working experience in Marketing function
 • Having experience in Food Beverage industry is preferred
 • Good command of written and spoken English
 • Knowledge in MS Office
 • Active and skilled in interpersonal, negotiation, communication

Purpose
เพื่อการชำระเงินให้กับผู้ค้าร่วม (Supplier) ได้ถูกต้องเป็นไปตามกำหนดชำระ ไม่เกิดข้อผิดพลาดทั้งในเรื่องจำนวนเงินและเอกสาร พร้อมกับการจัดทำภาษีได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

Responsibilities

 • การชำระเงินให้กับผู้ค้าร่วม ซึ่งในระบบการทำงานตั้งมีการตั้งเจ้าหนี้ โดยนำบิล มาแนบกับ PO ตรวจเช็คจำนวนเงินและภาษีให้ถูกต้อง
 • ตรวจสอบในบิลว่าเป็นค่าใช้จ่ายถูกประเภทหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องก็ทำการแก้ไขให้ถูก แล้วส่งให้กับทาง Revive ต่อไป
 • หลังจากระบบการ Receive เรียบร้อย ส่งผ่านข้อมูลมายัง AP เพื่อทำการตั้งเจ้าหนี้
 • พิมพ์รายงานตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนส่งงานต่อไปยังระบบ GL
 • แยกภาษีซื้อเพื่อส่งต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำรายงานภาษีซื้อ
 • การรับวางบิล ต้องตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน แล้วทำการนัดจ่าย
 • ทำระบบการจ่ายใน Cashbook  เป็นการทำการตัดจ่าย หลังตรวจสอบยอดเงินใน Report ถูกต้องแล้ว ทำการโอนผ่านธนาคาร
 • ออกใบหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย และสรุปทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่งสรรพากร

Candidate profile

 • ปริญญาตรี การบริหาร หรือบัญชี
 • มีประสบการโดยตรงอย่างน้อย 0-3 ปี หรือ ยินดีรับเด็กจบใหม่
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Excel , Word
 • มีความละเอียด รอบคอบ

Purpose

การต้อนรับลูกค้าและการบริการลูกค้า  พร้อมทั้งสามารถ  Present และแนะนำรายการอาหารและเครื่องดื่มให้กับลูกค้าได้

Responsibilities

 • ดูแลตารางการทำงานพนักงานในร้าน
 • ดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยในร้าน
 • ดูแลด้านการเงินของร้านคาเฟ่
 • บริการลูกค้ารวมถึงให้ความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์
 • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Candidate profile

 • ปริญญาตรี การบริหาร หรือบัญชี
 • มีประสบการโดยตรงอย่างน้อย 0-3 ปี หรือ ยินดีรับเด็กจบใหม่
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Excel , Word
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีบุคลิกภาพที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ รวมถึงทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์

Purpose

ควบคุมการปฏิบัติงาน  การบริหาร การประสานงานของห้องอาหารให้ได้มาตรฐานตามนโยบาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

Responsibilities

 • จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อปรุงอาหารให้ได้คุณภาพดี ตามนโยบายขององค์กร
 • รับผิดชอบ การเบิกวัตถุดิบจากสโตร์ตามใบเบิกพร้อมการตรวจเช็ค คุณภาพและปริมาณให้ถูกต้อง
 • บำรุงรักษา อุปกรณ์ สถานที่ให้สะอาด ถูกหลักอนามัยอยู่เสมอ
 • ตรวจสอบ เช็คอุณหภูมิ ของตู้เย็นประจำ เพื่อให้วัตถุดิบมีความสดใหม่อยู่เสมอ
 • ประสานงานกับฝ่ายบริหารลูกค้า เพื่อรับทราบข่าวสารของลูกค้าร่วมสนับสนุนการขายให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร
 • จัดเตรียม การปรุงอาหารตาม Recipe ทุกครั้ง เพื่อคุณภาพและปริมาณความสม่ำเสมอ

Candidate profile

 • จบมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือ เทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ในการท งาน 1 ปี
 • มีความรู้ในด้านอาหารเป็นอย่างดี
 • มีความชำนาญในเรื่องการปรุงอาหาร
 • มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
 • มีความขยัน กระตือรือร้นในการทำงาน

Purpose

ให้บริการลูกค้าให้เป็นมาตรฐานสากล  โดยเน้นการต้อนรับ และ ความเที่ยงตรงของข้อมูล  พร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าจนเกิดความพึ่งพอใจสูงสุด บริการให้เหนือความคาดมาย โดยความซื่อสัตย์สุจริต  รวมถึงบริหารทีมมีประสิทธิภาพ

Responsibilities

 • เพื่อช่วยเหลือพนักงาน Supper แก้ไขปัญหา
 • ช่วยเหลือ F/O monthly report
 • ช่วยดู Room control ปัญหาเกี่ยวกับ Booking
 • รับคำปรึกษาจากผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ดูแลเกี่ยวกับการบริการให้มีมากขึ้น
 • คุมคุมดูแลพนักงานให้ทำตามแผนงานขององค์กร
 • ดูแลความเป็นระเบียบในแผนก F/O
 • อบรมพนักงานใหม่เกี่ยวกับ Epitome

Candidate profile

 • ปริญญาตรีด้านการโรงแรม
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ในตำแหน่ง 3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • การทำงานเป็นทีมและการให้ความร่วมมือ

Purpose

ให้บริการลูกค้าให้เป็นมาตรฐานสากล  โดยเน้นความสะอาด และ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าจนเกิดความพึ่งพอใจสูงสุด บริการให้เหนือความคาดมาย โดยความซื่อสัตย์สุจริต

Responsibilities

 • รับผิดชอบการทำความสะอาดห้องพักของลูกค้าให้สะอาดและเรียบร้อย พร้อมให้บริการเสมอ
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดในห้องพักแขกให้เรียบร้อย
 • ปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของพนักงานว่าด้วย “ Room maid  และ  Room Boy  อย่างเคร่งครัด
 • บริการลูกค้าโดยยึดมั่นในหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมอย่างเคร่งครัด
 • รักษามาตรฐานของการบริการให้เป็นมาตรฐานสากล โดยเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
 • ตรวจสิ่งของในห้องพักให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบชำรุดเสียหายให้แจ้งแก่แผนกช่างเพื่อซ่อมแซมต่อไป
 • บันทึกปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานในแต่ละวันเพื่อให้หัวหน้างานนำไปแก้ไข และปรับปรุงอยู่เสมอ

Candidate profile

 • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานด้านบริการและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • ความเอาใจใส่บริการต่อลูกค้า
 • การทำงานเป็นทีมและการให้ความร่วมมือ
 • ความมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ

Purpose

การต้อนรับลูกค้าและการบริการลูกค้า  พร้อมทั้งสามารถ  Present และแนะนำรายการอาหารและเครื่องดื่มให้กับลูกค้าได้

Responsibilities

 • งานเตรียมการบริการพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ ตามตารางที่กำหนด ซึ่งงานจะประกอบไปด้วยงานการ Set UP เตรียมเครื่องดื่ม เตรียมพื้นที่บริการ คุณภาพความสะอาด ตามมาตรฐานที่กำหนด
 • งานต้อนรับและให้บริการพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ตามตารางการทำงานกำหนด ซึ่งงานที่ต้อนรับและการบริการลุกค้านั้นจะต้องสอดคล้องกับ Service Flow Chart ตามขั้นตอนการให้บริการที่ได้กำหนดไว้
 • งาน Side Work ตามมอบหมายพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ ตามตารางการทำงาน โดยผู้บังคับบัญชาจะกำหนดให้ในแต่ละส่วน พื้นที่บริการและบริเวณภายในห้อง หรือการทำความสะอาด เปิดอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ทั้งนี้ พนักงานจะต้องปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อยมีประสิทธิภาพในเวลาที่กำหนด
 • การฝึกอบรม (Training)พนักงานทุกคนต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามนโยบายขององค์กรที่กำหนดขึ้น
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Candidate profile

 • มัธยมศึกษาปีที่ 3 – เทียบเท่า
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี พร้อมด้วยบุคลิกที่ดี  สะอาด
 • อดทน ขยันขันแข็ง
 • สามารถ พูด ฟัง ภาษาอังกฤษได้
ติดต่อเรา

สมัครงานที่

222 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 02 237 0100 ต่อ 7822

อีเมลล์ [email protected]

ติดตามเราได้ที่

ข้อมูลการจอง